Az Aranyhíd Apartmanház Kft. tájékoztatja a www.aranyhid.hu oldalról a „Kapcsolat” menüből üzenetet küldőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Az Aranyhíd Apartmanház Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált (üzenetet küldött) felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

 

  1. A kezelt adatok köre

név

e-mail cím

telefonszám

A látogató a honlapon történő „üzenet elküldése” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Aranyhíd Apartmanház Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

  1. Az adatkezelés célja
  • az Aranyhíd Apartmanház Kft. szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése, SMS küldése, postai DM levél küldése, közvetlenül telefonon történő megkeresés;
  • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése
  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.aranyhid.hu oldalon üzenetet küldők önkéntes hozzájárulása.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az üzenet elküldésének napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart.

  1. A honlap üzemeltetője

A www.aranyhid.hu honlapot az Aranyhíd Apartmanház Kft. üzemelteti, az adatokat a www.aranyhid.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az Aranyhíd Apartmanház Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

  1. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Aranyhíd Apartmanház Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti indoklás nélkül azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az aranyhid@aranyhid.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az Aranyhíd Apartmanház Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb tájékoztatókat az Aranyhíd Apartmanház Kft. az aranyhid@aranyhid.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink egy válaszüzenetben jogosultak megtiltani további hírlevelek, tájékoztatók küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

  1. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.